Техникийн үзүүлэлт

Код 3A2300_197
Цуглуулга Ethno
хамгийн ихдээ 16 өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой өргөн дорож