Техникийн үзүүлэлт

Код 3A2111_031
Цуглуулга Mohawk
хамгийн ихдээ 16 өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой өргөн дорож