Техникийн үзүүлэлт

Код 3A2370_063
Цуглуулга Mohawk
хамгийн ихдээ 16 өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой өргөн дорож