Техникийн үзүүлэлт

Код 3A2371_034
Цуглуулга Mohawk
хамгийн ихдээ 16 өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой өргөн дорож