Техникийн үзүүлэлт

Код 3A2373_126
Цуглуулга Mohawk
хамгийн ихдээ 16 өнгөөр үйлдвэрлэх боломжтой өргөн дорож