Техникийн үзүүлэлт

Код 6A1861_001
Цуглуулга Aquarella galaxy

1м2-д 340,000 цэгтэй, ноосны орц 80-100%, үсний өндөр 8мм, 5 өнгийн хивс