Чанарын бодлого


БИД,
  • Хүн ба байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй түүхий эдээр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэнэ.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарах Үндэсний болон Олон улсын стандартуудад тасралтгүй нийцэхийн зэрэгцээ илүү сайжирсан байгууллагын стандартуудыг боловсруулан тэдгээрт нийцэж ажиллана.
  • Хэрэглэгч, харилцагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж болон зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, тэдгээрийн шаардлага хүлээлтэд хүрэх, түүнийг давуулан биелүүлэхэд тасралтгүй сайжруулалтын бодлогыг баримталж ажиллана.
  • Чанарын удирдлагын тогтолцооны үр дүнг бий болгох Чанарын зорилтуудыг тодорхойлж, түүний гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулна.
  • Гадаад болон дотоод сонирхогч талуудынхаа хүлээлт шаардлагад мэдрэмжтэй хандаж, ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй эргэх харилцаа холбоог сахиулна.
  • Ажилтнуудынхаа мэдлэг ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чанар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэн шилдэг шинэ техник технологи, инноваци, туршлагад байнга тэмүүлнэ